Visual Basic – 包括 VB6 及 VB.Net – C# – VBScript – NSBasic